Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

El PAPPA: Assistència és pionera en desplaçar-se a casa de l’assegurat per atendre la cronicitat

El PAPPA: Assistència és pionera en desplaçar-se a casa de l’assegurat per atendre la cronicitat
12/2018

La flexibilitat és un dels distintius d’Assistència, que s’adapta al canvi d’hàbits de la societat actual i a les necessitats concretes de les persones. En aquesta línia, el suport domiciliari als assegurats és un dels elements clau de l’oferta, amb prestacions com l’oxigenoteràpia domiciliària, el programa NADÓ (que proporciona assistència domiciliària d’infermeria pediàtrica per assessorar els pares sobre l’atenció als nounats) i el Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD). Aquests serveis traslladen a casa de les persones assegurades alguns dels serveis més utilitzats d’Assistència.

Segons l’última Enquesta Nacional de Salut, a Espanya una de cada 10 persones presta cures almenys un cop per setmana a persones grans o amb problemes crònics de salut. Per donar resposta a aquesta situació, i seguint la tendència a donar suport domiciliari, es va crear el Programa d’Atenció continuada al Pacient Pluripatològic (PAPPA), en el qual participen metges i infermeres del Grup Assistència i que és exclusiu per als assegurats de l'entitat. Nascut com a prova pilot l’any 2011, ha anat ampliant la seva àrea d’actuació i actualment ja està en marxa a la ciutat de Barcelona i algunes poblacions de la rodalia, un territori amb una població assegurada que supera les 84.000 persones.

Davant d’un problema, Assistència va més enllà i dissenya una solució innovadora per atendre la cronicitat. Des de la seva creació, el PAPPA ha atès prop de 1.500 pacients amb una excel·lent efectivitat terapèutica i un elevat grau de satisfacció de pacients i familiars. A 31 de desembre de 2017, 346 pacients –amb una edat mitjana de 87,1 anys– estaven controlats al seu domicili pels professionals del programa.

El PAPPA és una nova aproximació a la cronicitat que neix amb l’objectiu de millorar-ne l'atenció. El pacient  crònic requereix cura i tractament d’acord amb l'evolució d'una malaltia ja coneguda que pot ser tractada en el propi domicili, millorant el seu confort i els resultats clínics, i evitant les complicacions inherents a l'hospitalització i la utilització de recursos innecessaris que no el beneficien.

Tots els recursos d'Assistència participen en el PAPPA. Un cop incorporats al programa, a les 24 o 48 hores, els pacients reben la visita de l’equip d’intervenció –format per un geriatre i una infermera–, que valora el pacient i estableix el pla de cures. Mentre estan integrats en el PAPPA, els pacients disposen d’una infermera i un metge de capçalera, així com d’un telèfon d’atenció continuada al qual respon una infermera. Actualment, l'equip del PAPPA està format per 18 infermeres, 30 metges de capçalera i 6 metges d’intervenció i coordinadors. En termes d’activitat, la mitjana és de 23,6 visites domiciliàries per pacient i any.

Mentre que els resultats clínics parlen per si mateixos (les estades hospitalàries dels pacients crònics han disminuït de forma significativa), l’avenç més important i la millora més ben valorada són la percepció de benestar i recolzament dels malalts i dels seus familiars. Tots ells han posat de manifest un elevat grau de satisfacció, superior al de l’atenció convencional en termes de confort. Un mètode precís i la tasca d’un equip multidisciplinari donen resultats molt positius, reconeguts en publicacions científiques internacionals i que han servit de model per a experiències posteriors en el nostre entorn més proper. Excel·lència i millora amb el segell d’Assistència.